Privacyverklaring

Privacyverklaring voor Kricon Group BV


Kricon Group BV bestaat uit:


KriCon Services BV

Ondernemersweg 5

4691 SL Tholen

Nederland

+31 (0)682589405

Kamer van Koophandel 50681427

www.kricon.net


En


Kricon Baltics OU

Osmussaare 8 / Room 208A

13811 Tallinn

Estonia

+372 6226060

Kamer van Koophandel 11977655

www.kricon.net


Samen zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vanaf hier zullen beide bedrijven in deze privacy verklaring genoemd worden als “Kricon”.


Persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

KriCon verwerkt uw persoons en/of bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam / bedrijfsnaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- BTW nummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld die wij niet in ons bezit horen te hebben, neem dan contact met ons op via lbo@kricon.net. Wij verwijderen dan deze informatie, zoals u van ons vraagt.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerken

KriCon verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen:

- Het correct afhandelen van onze financiële inkomende en uitgaande stromen

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening correct uit te kunnen

voeren

- Om goederen en diensten bij u of uw klanten af te leveren

- KriCon verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

KriCon neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen zouden kunnen hebben voor personen en/of bedrijven op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KriCon) tussen zit.


Binnen KriCon worden de volgende computerprogramma's of -systemen gebruikt:

GTI

Dit systeem is specifiek ontworpen in opdracht van Kricon en kan al onze vereisten voor orderverwerking vervullen. Van inkoop, order intake en verwerking tot aan printen van facturen voor onze klanten en controleren van facturen van leveranciers.

Om ertoe in staat te zijn onze services en processen correct uit te voeren, worden alle klant- en leveranciersgegevens in dit systeem veilig opgeslagen. Ongeoorloofd gebruik wordt tegengegaan door het gebruik van unieke paswoorden voor de verschillende gebruikers en de aanwezigheid van verschillende lagen van verantwoordelijkheid binnen het systeem.


Microsoft Outlook / Gmail

Voor email doeleinden, en daarmee in staat te zijn in contact te zijn met onze klanten en leveranciers, maakt Kricon gebruik van Microsoft Outlook in combinatie met Gmail. Ook voor deze programma’s hebben werknemers een eigen paswoord, teneinde ongeoorloofd gebruik tegen te gaan.


Hoe lang we persoons- en bedrijfsgegevens bewaren

KriCon bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te kunnen realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is van toepassing op alle gegevens zoals genoemd onder het onderwerp ”Persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken” van deze privacyverklaring.


Delen van persoons- en/of bedrijfsgegevens met derden

KriCon verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KriCon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken

De KriCon website gebruikt alleen anonieme cookies. Deze zijn dus niet gebonden aan een bedrijfsnaam of naam van een personeelslid, emailadres, of anderszins.

Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen, binnen Google Analytics, niet binnen Kricon.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KriCon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lbo@kricon.net.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


KriCon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

KriCon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met lbo@kricon.net.